top of page

Coaching

Coaching & Veiledning

Å vokse som menneske og yrkesutøver er en livslang reise med muligheter og utfordringer. Det finnes ingen mal for hva som er rett eller feil – bra eller dårlig. Det handler mer om å våge å se på hva vi vil med livet vårt, med oss selv, og med de mennesker vi har omkring oss. For noen vil det innebære å ta risken og prøve noe nytt. For andre vil behovet kanskje være våge å stoppe opp, lande og kjenne etter i det som er. For en tredje er det kanskje å si JA til det som er viktig og NEI til det en ikke vil. Atter andre ønsker å arbeide med og utvikle parforhold, foreldrerollen, kollegarollen, lederrollen osv. 

Hva er coaching?

Betegnelsen coach stammer opprinnelig fra det ungarske ordet kocsi som betyr en vogn fra Kocs. Kocs er en by som har lange tradisjoner med vognbygging og vognene derfra var kjent som meget gode og solide. Ordets opprinnelse stammer helt tilbake til 1500-tallet og beskrev noe som ”fraktet verdsatte mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme” (Gjerde, 2010). Beskrivelsen er dekkende for coaching, der ankomststedet skal bestemmes av veisøker (fokuspersonen) og ikke av coachen, jf. også Morenos filosofi, psykiateren og grunnleggeren av Psykodramametoden. Coaching er en eklektisk profesjon som tar i bruk metoder som har gitt resultater fra flere faglige retninger, så som filosofi, psykologi og pedagogikk. Kjennetegn ved coaching er at den kan brukes på”ikke-kliniske” mennesker med andre personer som ikke er i behov av terapi.

Begrepet coaching benyttes i en rekke sammenhenger, og mange ganger uten tilknytning til faget. Det er derfor viktig å avklare hva coaching egentlig er. Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. I coaching tenker vi at hovedmotstanderen er oss selv, i den forstand at våre egne negative tanker og følelser kan sabotere for egne ønsker og utvikling. Kort fortalt er Coaching en systematisk og tilpasset prosess utformet for å tilrettelegge på det kognitive, emosjonelle og/eller adferdsmessige plan. (Gjerde 2010) Utgangspunktet til en coach er at alle svar og ressurser ligger hos veisøker(fokuspersonen) selv, dette synet deler også J. L. Moreno(psykiater og grunnleggeren av Psykodrama). Adgangen til disse ressursene kan ha blitt blokkert eller gjort vanskelig tilgjengelig av ulike årsaker. Coachens oppgave blir derfor gjennom kraftfulle spørsmål, teknikker og verktøy å lede vedkommende i riktig retning mot veisøkers(fokuspersonens) mål. På denne måten vil han eller hun selv finne frem til egne svar og ressurser som kreves for å utvikle seg på mange av livets viktige områder.

Som coach er min drivkraft å stille spørsmål som skaper refleksjon, ettertanke og erkjennelser hos veisøker(fokusperson). Dermed får veisøker(fokusperson) et eierforhold til løsningen, og vil anstrenge seg for å gjennomføre den, i motsetning til hva som ofte skjer når løsningen blir presentert av en ekstern rådgiver. Som coach forteller jeg deg ikke hva du må gjøre for å nå dine mål, men hjelper deg gjennom samtaler med å utvikle din tenkemåte, væremåte og levemåte slik at du selv kan nå målene.

Under Coaching sesjoner benytter jeg redskaper og verkstøy som

 1. Samtaleform og dialog
 2. SØT, GROW og LØFT modellene
 3. Psykodramatiske teknikker
 4. Rekvesitter for "gulvarbeid"

Coaching kombinert med psykodramtiske teknikker er en utmerkede arbeidsform å ta i bruk både individuelt og i grupper. Å gestalte bilder, opplevelser og erfaringer på «gulvet» gir mer konkrete opplevelser av hva som kan/bør gjøres for å skape endring i en fastlåst situasjon eller vekst i en personlig prosess. Vi bruker kroppen som instrument i et HER & Nå.

Hva er forskjellen på en coach og en veileder?

Veiledning og coaching har mange fellestrekk men også flere ulikheter. Eksempelvis er definerte og konkrete mål sentralt i coaching men i veiledning er ikke dette nødvendigvis styrende. Coaching er basert på her og nå og fremtiden, veiledning kan også inkludere fortiden. Her vil veileders kompetanse være avgjørende. Når en veileder andre må det ligge som en forutsetning at en selv har erfart metodene og gått noen runder med seg selv. Egen erfaring som grunnlag for læring er viktig i konfluent pedagogikk (Tveiten 2008). Veiledning kan defineres som et «paraplybergep». De vil si at i veiledningsprosessen kan andre pedagogiske metoder inngå, for eksempel informasjon, rådgivning, coaching, psykodrama og undervisning (Tveiten 2008). Veilederkompetanse innebærer blant annet at veileder har et meransvar for å oppnå hensikten med veiledningen.  

Coasching kan knyttes til

 • lederutvikling, yrkesutvikling
 • roller og rolleforståelse
 • relasjonsbygging
 • hvordan forstår jeg mine ansvarsområder og myndighet
 • sak, prosess og fagveiledning
 • teambuilding- å stå sammen/arbeidsmiljø
 • organisasjonsutvikling- holdninger og verdier
 • konflikthåndtering
 • utbrent- hva nå...

I veiledning er ofte målet å gjøre veisøker bedre i stand til å utvikle egen faglige og personlige identitet. Eks. vis

· Hjelp til faglig og personlig utvikling

· Overblikk og innsikt i egne ressurser

· Støtte til utvikling og endring av personlige mål

· Hjelp til å bli oppmerksom på egne "blinde flekker"

· Anledning til å utprøve nye handlingsmuligheter

· Mulighet til å bruke personligheten mer profesjonelt i eget arbeid

· Innsikt og større trygghet i egne responser på andres utspill

· Bidrag til bedre samspill, motvirker subkulturer og manipulering

Hvorfor gruppe?

Å samle mennesker i en gruppe har mange fordeler:

 • Veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske fag, erfaring og faglige refleksjoner.
 • I en veiledningsgruppe er alle ute på den samme reisen, og vi deler det vi ønsker å dele
 • Er det mulighet for direkte veiledning på egne saker, samt finne nye handlemuligheter
 • Er det mulighet for trening i konfliktløsning og kommunikasjon
 • Blir det skapt rom for å utvikle et godt tverrfaglig nettverk, og større grad av relasjonsforståelse
 • En veiledningsgruppe skaper fellesskap, og kan oppleves som et faglig og mellommenneskelig pusterom i en travel hverdag
 • Kan hindre utbrenthet, lav selvfølelse og selvtillit, og skape vekst og personlig utvikling
 • Gruppedeltakerne kan gi hverandre både støtte og utfordring.
 • I gruppen blir deltakernes opplevelser gjort allmenne og dermed lettere både å bære og forstå.
 • Det er mindre økonomisk belastende enn å gå som enkeltperson hos veileder.

Veiledningsgruppe

Annenhver fredag i partallsuker fra 12- 15 tilbyr jeg veiledning i gruppe for ansatte i helse og sosialsektoren, og private barnehager i Agder. Gruppen ansees som lukket når den er fulltallige og går over 10 ganger. Max 6 deltakere pr gruppe. Påmelding og deltakelse er forpliktende i hele perioden. Avtale kan forlenges etter avslutning av siste veiledningsperiode ved behov. Det forventes at taushetsplikten overholdes. Mål: hindre utbrenthet med fokus på motivasjon og mestring. Jeg har praktisert som veileder i mange år og er veileder for flere personalgrupper, i kommuner på Agder.

Coaching er en off. godkjent veiledningsmetode som i likhet med Psykodrama bærer i seg mange muligheter for personlig utvikling og vekst, både på individ og gruppenivå. Jeg har tatt min Coaching/veiledningsutdannelse ved HIA.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for uforpliktende samtale pr tlf. 997 98 998 eller e-post: jmk10@online.no om du er i behov av veiledning, coaching eller om du ønsker å benytte min kompetanse som psykoterapeut. Sammen finner vi frem til dine behov og forventninger.

bottom of page