top of page

Psykodrama

Psykodrama

Psykodrama er en gruppe og aksjonsmetode skapt på 1920-tallet av østerrikeren Jacob Levy Moreno, psykiater og teatermann. Metoden er i dag anerkjent og brukt over store deler av verden, og har vært praktisert i Norge siden 1970-årene gjennom Moreno Instittut/ Norsk Psykodrama Institutt -Oslo. "Psykodrama kan enklest defineres som en dramatisering av et individs indre og ytre verden, en gjenskaping av individets verden på en psykodramascene". Hentet fra boken: Møte med psykodrama - filosofi, teori og terapi, Lillian Borge.

Moreno hadde et positivt menneskesyn og en sterk tro på menneskets iboende ressurser og evne til å ta valg. Morenos grunnleggende filosofi var at alle mennesker har evner i seg til å kunne skape sitt eget liv og at mennesket til en hver tid børha tilgang til alle sine ressurser fra alle stadier av sin personlighet. Med andre ord; at individet skal leve sin «sosiale rolle» gjennom å være «det skapende mennesket». Han mente alle mennesker var genuine, men han innså også at det ikke var alle som fikk muligheten til å utvikle og leve ut sine ressurser. Psykodramafilosofi er for øvrig humanistisk orientert.

"Psyke" og "drama" kommer fra gresk, og oversettes med "sjel i handling". Psykodrama spiller også på barnets naturlige evne til å bearbeide vonde opplevelser gjennom dramatisering og lek. Psykodramametoden skiller seg ut fra andre metoder ved å basere innsikt på handling. Den oppfordrer deg til å delta aktivt i din egen prosess, og på en konkret måte utforske dine ressurser og muligheter. Vi har alle forskjellige roller i livene våre enten det er på arbeid, hjemme eller i fritiden. Av og til møter vi nye utfordringer i disse rollene og vi trenger derfor å få nye perspektiver for å oppleve økt mestring, utvikling og vekst. Gjennom dramatisering og gruppedynamikk kan du bevisst oppleve deg selv og din verden av følelser, tanker og sanser. Du får hjelp til å forløse undertrykte emosjoner som kan forårsaker fysiske og mentale spenninger, og psykiske blokkeringer. Sett ut i fra et «terapeutisk» aspekt er det fravær av makt til å definere, tolke og diagnostisere som skiller psykodrama fra den tradisjonelle psykoanalysen, da makt og råderett over eget liv gis til klienten/ pasienten, og innenfor rammen av faglig forsvarlighet i vanskelige klient/pasientsaker. Du lærer blant annet hvordan dine atferdsmønstre påvirker deg og menneskene rundt deg. Du får se din verden med nye øyne og blir mindre redd for forandring.

Metoden inviterer deg til å komme i kontakt med ditt indre, hvor ubevisste mønstre ofte styrer atferd og valg og skaper uønskede dramaer i livet, dette være seg privat, i arbeidslivet og/eller i fritiden. Med psykodrama blir den indre scenen gjort synlig og virkelig - "her og nå". Skapende samspill betyr at hindringene for din livsutfoldelse kommer til syne og oppløses ved hjelp av en særegen, aktiv og samhandlende dynamikk mellom klient/par/gruppe, terapeut og deltakerne imellom. I psykodrama arbeider vi på tvers av tid og rom. Vi setter i "scene" møter og konflikter med viktige personer fra fortid og nåtid, uforløste og traumatiske hendelser, ufullendte handlinger, indre dramaer og konflikter, vanskelige valg for fremtiden, drømmer og mye annet. Prosessen foregår i et trygt og skapende miljø, i rolige omgivelser og under streng struktur. Metodens art og strukturerte form gir rom for din egen vilje, ditt eget tempo, og deg som unikt individ.

Det eneste som kreves av deg er at du skal ha et ærlig ønske om å bli bedre kjent med deg selv. Ditt utgangspunkt kan være

behov for å:

- sette grenser og ta plass i dine omgivelser

- komme styrket ut av en livskrise

- bedre kommuikasjonen

- konflikthåndtering og samarbeid

- få nye perspektiv i forhold til valg og retninger i livet

- få bedre kontakt med ditt følelsesliv

- få innsikt og forståelse i dine relasjoner

- forløse dine kreative evner og ta dem i bruk

- ta et avgjørende skritt, stort eller lite, mot å velge hovedrollen i ditt eget liv 

Metoden blir benyttet ved

  • flere av landets incestsentre
  • pøbelsprosjektet(ett arbeidstreningstiltak for skoleleie ungdom)
  • DPSer og universiteter/høyskoler
  • i en rekke kommuner
  • Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter - Agder
  • som veiledningsmetode for en rekke personalgrupper og studenter

I veiledning henter vi ut delteknikker av psykodrama, coaching og gestalt, og benytter også gruppen som redskap for læring og som reflekterende team.

Monodrama

Monodrama er et godt alternativ til psykolog. I monodrama arbeider du kun med meg som terapeut. Noen opplever at dette er tryggere før de våger seg inn i en gruppe.

Moreno Instituttet / Norsk Psykodrama Institutt -Oslo som utdanner psykodramatikere( 4 nivåer a totalt 9 år deltidsstudier)er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som er godkjent som EAPTI(European Accredited Psychotherapy Training Institute) og EAP(European Association for Psychotherapy). PIN- Psykodramaforeningen i Norge representerer alle utdanningsorganisasjonene i Norge(Oslo, Trondheim og Drammen). Fagforeningen er godkjent av Sosial og helsedirektoratet, og skal blant annet sikre at medlemmer forvalter en etisk og moralsk lovlig praksis i utøvelse av sitt fag.

bottom of page