Kveldros Terapi & Coachingsenter        

  Psykoterapeut Jorun Marie Kveldro

Psykodrama utdannelse og veiledning

Natur

Psykodrama utdannelse


Trenger du påfyll av kompetanse for fremtiden?

Da anbefaler vi 2 årig deltidstudiet i psykodrama.

Vi lever i et samfunn som krever mer og mer av oss, både som privatpersoner, som yrkesutøvere og som medmennesker. En psykodrama utdannelse vil gjøre deg godt rustet til å stå i, og ta vare på, de utfordringen som vi som mennesker møter på. Gjennom grunnutdannelsen i Kristiansand vil du  få innblikk i blant annet

  • Gruppeledelse
  • Relasjonsbygging
  • Konfliktløsning
  • Rolleforståelse
  • Gruppeterapi
  • Formidling
  • Kommunikasjon
  • Coaching
  • Organisasjonsutvikling

Morenos filosofi
Jacob Levy Moreno (1889-1974) skapte psykodrama, sosiometri og sosiodrama.Moreno hadde et positivt menneskesyn og en sterk tro på menneskenes iboende ressurser og evne til å ta valg. Morenos grunnleggende filosofi var at han mente og trodde at alle mennesker har evner i seg til å kunne skape sitt eget liv. Han mente alle mennesker var genuine, men han innså også at det ikke var alle som fikk muligheten til å utvikle og leve ut sine ressurser.
 
For at menneskene skulle skape seg selv og sitt liv, måtte de få kontakt med sin spontanitet og kreativitet. Dette er sentralt i Morenos filosofi. Han forstod dette da han observerte barns lek og spill i de forskjellige rollene de naturlig skapte når de lyttet til eventyr og fortellinger. Han var opptatt av at menneskene skulle fylle sine roller på en hensiktsmessig måte. Ved å få kontakt med spontaniteten og kreativiteten kunne rollene fornyes, friskes opp og/eller endres. Han var opptatt av helheten i menneskene og at det var en viktig prosess å utvikle sitt rollerepertoar. Han så på dette som den skapende prosess og at det var den prosessen som ga næring til vår sjel. Jo flere roller vi mestrer jo mer trygge blir vi i oss selv og på vår omverdene - i det sosiale rom.  
  
Studiet er rettet mot

- Pedagogisk virksomhet

- Sosialt arbeid - omsorgsyrker - behandling
- Helsearbeidere
- Ledelse - konsulenter/rådgivere og organisasjonsutviklere.
- Kreative yrker - teater/drama, skribenter og kunstnere.

- Mennesker som ønsker/har behov for selvutvikling
  

Opptakskrav
Minimum 3 årig grunnutdannelse på Høyskolenivå.
Studenten bør ha minimum 3 års yrkeserfaring. Søkere kan også vurderes utfra realkompetanse.
Studenten må i løpet av studiet ha 150 timers egenterapi i psykodrama, 50 timer må være tatt før studiestart.
Studiet er lagt opp som deltidsstudie og kan derfor tas i tillegg til studentens faste arbeid.
 
Faktaopplysninger:
Utdannelsen i Kristiansand skjer i samarbeid/samhandling med Moreno Instituttet /Norsk Psykodrama Instittut- Oslo som pr i dag er fagansvarlig for studiet. Moreno Instituttet er godkjent som EAPTI(European Accredited Psychotherapy Training Institute) og EAP(European Association for Psychotherapy). Studiet på Sørlandet administreres av Jorun M Kveldro i samarbeid med MI / NPI-Oslo. Hun er også lærer ved grunnutdannelsen i Kristiansand.


Utøvere av metoden er tilknyttet Psykodramaforening(PIN). Foreningen ble stiften i 1985 og er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge. I 2008 ble psykodrama godkjente av helse og omsorgsdepartementet som en utdanning som gir studenter rett til å kalle seg psykodramaterapeuter(etter 5 år) ved godkjent sertifisering, registrering i Brønnøysund. PIN skal blant annet sikre at medlemmer forvalter en etisk og moralsk lovlig praksis i utøvelse av sitt fag. Jorun Marie Kveldro er kontaktperson for PIN på Sørlandet. PIN har vært medlem i paraplyorganisasjon Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) siden 1999, hvor utøverorganisasjoner også fra blant annet Gestalt og Kunst og utrykksterapi er medlemmer. 
Jorun Marie har mål om å gjennomføre det siste trinnet i psykodramautdannelsen som er TEP - Trainer Educationer & Practitioner. Hun vil da etablere Sørlandet Psykodrama Institutt som en selvstendig enhet.


Brosjyre, fag og studieplan for grunnutdannelsen får du ved å ta kontakt  på e-post: [email protected]